Mật độ di chuyển giữa các khu vực
    Nội dung dashboard